Jaké doklady si připravit závisí na tom, ve které zemi sňatek proběhne. Pokud se chcete vzít na území České republiky, pokračujte ve čtení.

 

A. Svatba v České republice

Veškeré informace týkající se sńatku s českým státním příslušníkem na území České republiky lze nalézt na této internetové stránce:

http://www.mvcr.cz/mvcren/article/marriage-between-czech-nationals-and-foreign-nationals-in-the-czech-republic.aspx

Podle § 35 zákona o matrikách, jménu a příjmení, snoubenec/snoubenka, který je cizím státním příslušníkem, musí vedle předepsaného formuláře doložit následující

Podle ustanovení § 35 zákona o matrikách snoubenec, který je cizincem, k předepsanému tiskopisu připojí

 • rodný list,
 • doklad o státním občanství,
 • doklad o právní způsobilosti k uzavření manželství, který nesmí být k datu uzavření manželství starší 6 měsíců,
 • potvrzení o osobním stavu a pobytu, je-li cizím státem vydáváno,
 • úmrtní list zemřelého manžela, jde-li o ovdovělého cizince; tento doklad není třeba předkládat, je-li tato skutečnost uvedena v dokladu o právní způsobilosti k uzavření manželství,
 • pravomocný rozsudek o rozvodu manželství, je-li cizinec, který chce uzavřít manželství, rozvedený,
 • potvrzení o tom, že bude manželství v domovském státě cizince uznáno
  za platné, je-li uzavíráno zástupcem,
 • pravomocné rozhodnutí soudu o zrušení partnerství, anebo úmrtní list zemřelého partnera, jde-li o cizince, který žil v partnerství,
 • doklad, kterým je možné prokázat totožnost.

Údaje uvedené pod písm. b) až d) mohou být uvedeny v jednom dokladu; státní občanství lze rovněž prokázat cestovním dokladem.

 

Vezměte prosím na vědomí následující informace:

 

doklad o způsobilosti k uzavření manželství; Tento dokument pochází z Úřadu pro civilní registr v Indonésii (Civil regitry). Velvyslanectví Indonéské republiky není oprávněn k vydání tohoto dokumentu.

doklad o osobním stavu a pobytu; Tento dokument může být součástí pasu (v části Důležité informace, na poslední stránce cestovního pasu. V opačném případě tento dokument může pocházet z Okresního úřadu, kde indonéský občan žil).

Připravte si všechny požadavky nejméně jeden rok dopředu, protože jejich zaregistrování v ČR vyžaduje určitý čas.

Všechny dokumenty musí být přeloženy do českého jazyka soudním překladatelem a legalizované Ministerstvem spravedlnosti a lidských práv Indonéské republiky: Directorate General of General Law Administration, dále legalizováno Ministerstvem zahraničních věcí Indonéské republiky, a posléze superlegalizováno českéhým velvyslanectvím v Jakartě. Nakonec je třeba tyto dokumenty legalizovat notářem.

 

Nyní jsou dokumenty připraveny k použití v souladu s českými zákony a vyhláškami.

V případě, že manžel (cizinec) chce zůstat v Indonésii, následujte tento odkaz pro vízum nebo povolení k pobytu http://www.imigrasi.go.id/index.php/en/public-services/permit-for-short-term-or-long-term-stay-for-marriage-of-different-citizenship

 

B. Svatba v Indonésii

Pokud se budete ženit/vdávat v Indonésii, mějte na paměti, že indonéský zákon rozděluje  manželství do dvou kategorií: 1. na základě občanského rejstříku (Civil registry), a 2. na základě náboženství. Doporučuje se zaregistrovat vaše manželství do obou kategorií s cílem získat plnou právní ochranu.

 

Sňatky na základě Občanského rejstříku

POŽADAVKY:

 1. Kopie výpisu z rodného listu / rodný list manžela a manželky shodný s původním originálem (s poznámkou u těch, kteří změnili jméno nebo občanství);
 2. Důkaz o požehnání manželství podle svého náboženství; a. Kopie původního dokumentu, kdy požehnání i registrace proběhly současně; b. Kopie legalizace, kdy požehnání a zaregistrování nebylo provedeno současně.
 3. Rodinný průkaz a občanský průkaz muže i ženy – originál;
 4. Doklad o přejmenování – originál;
 5. Imigrační dokumenty, Surat Tanda Melapor Diri (STLD) policie a dopis z velvyslanectví / konzulátu / Zástupce státu (pro cizince) –originál
 6. Dopisy od svých příslušných zastupitelských úřadů;
 7. Výpis z rodného listu dítěte- originál;
 8. Písemný souhlas od rodičů, pokud není dosaženo věku 21 (dvacet-jedna) let (originál);
 9. Písemný souhlas od okresního soudu, pokud manžel nedosáhl věku 19 (devatenácti) let a manželka nedosáhla věku šestnácti (16) let;
 10. Povolení od příslušného orgánu TNI / policie (original);
 11. Výpis z rozvodového řízení (originál);
 12. Fotografie velikosti 4 x 6 cm x 5 ks;
 13. Kopie občasnkých průkazů 2 (dvou) svědků ;
 14. Prohlášení o neexistenci předchozího manželství, kolek Rp 6000, -;
 15. Certifikát z místní obce.

Poznámka: každý region v Indonésii se liší v závislosti na místní oblastní vládě.

 

Manželství na základě náboženství

 

Pro občany Indonéské národnosti

Prohlášení o neexisteci předchozího sňatku + kolek hodnotě Rp.6000, – (šest tisíc rupií) dáno na vědomí RT, RW (nejnižší orgány sátní správy) a místnímu starostovi vesnice.

Průvodní dopis od RT,RW.

Osvědčení o manželství (N1, N2, N4) z obce.

Schválení obou snoubenců (N3).

Doporučující dopis / Move Nikah (také známý jako Letter of Marriage Numpang) pro nerezidenty v oblasti.

Kopie občanského průkazu, rodinná karta / bydliště, rodného listu, respektive 2 ks of kazdeho

Kopie vakcinace proti tetanu u ženy.

Doklad o rozvodu.

Dolad o smrti manžela/manželky a předchozí oddací list.

Fotografie 2 x 3 a 3 x 4 cm na modrém pozadí, každý po 4 ks. Pro členy TNI / Policie musí být uniforma.

Povolení od velitele (jednotky) pro členy TNI (Armády) / Policie.

Souhlas od rodičů (N5) pokud dívce není ještě 21 let.

Označení opatrovníka. Opatrovník (otec, strýc,…) nevěsty se dostaví na Úřad pro náboženské záležitosti (KUA)

Osvědčení o přijetí islámu pro konvertity.

 

 

Nevěsta  nebo ženich jsou cizinci (WNA)

Povolení od velvyslanectví / konzulátu v Indonésii.

Kopii platného cestovního pasu.

Kopie Víza s platnými povoleními

Surat Tanda Melapor Diri (ohlášení se) od policie a certifikát z Oddělení evidence obyvatel a občanského  rejstříku, pokud se dotyčná osoba chystá usadit v Indonésii.

Kopii rodného listu.

Doklad o rozvodu

Fotografie 2 x 3 a 3 x 4 na modrém pozadí, každý po 4 kusech.

Osvědčení o přijetí islámu pro konvertity.

Označení opatrovníka. Opatrovník (otec, strýc,…) nevěsty se dostaví na Úřad pro náboženské záležitosti (KUA)

Všechny dokumenty v cizím jazyce musí být přeloženy do indonéštiny (soudním překladatelem), legalizované příslušnými českými orgány, a pak superlegalizovány Indonéským velvyslanectvím v Praze.

Nyní jsou dokumenty připraveny k použití v souladu s indonéskými právními předpisy a regulacemi.

 

Každá provincie v Indonésii má svá pravidla co se týče administrativních podmínek na své občany ve věci manželství.